Mój elektryk

Wiemy, jak trudne i żmudne potrafi być załatwianie spraw związanych z dotacjami, papierologią i urzędami i dlatego spieszymy z pomocą! W tym miejscu zebraliśmy dla Was wszystkie informacje, wzory wniosków, a także przygotowaliśmy zakładkę z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Mój elektryk – najważniejsze informacje zebrane w jedno miejsce dla Twojej wygody

Najważniejszą informacją, dla każdego, kto stara się o dofinansowanie z programu Mój elektryk jest to, że wniosek o dofinansowanie można złożyć WYŁĄCZNIE poprzez stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/ na której należy założyć konto. Po założeniu konta i zalogowaniu się należy wybrać zakładkę: „Ochrona klimatu i atmosfery/6.2. Zeroemisyjny transport mój elektryk (2021)/6.2. Mój Elektryk”, a następnie wypełnić wniosek w wersji elektronicznej i złożyć na nim podpis kwalifikowany lub podpisać się poprzez profil zaufany.

 1. Cel programu
 2. Terminy i sposób składania wniosków
 3. „Mój elektryk” – czy tylko dla firm?
 4. Potwierdzenie trwałości przedsięwzięć – dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne.
 5. Leasing – dodatkowe informacje
 6. Ważne dokumenty i wnioski
 7. „Mój elektryk” – FAQ

1. Cel programu

Program priorytetowy „Mój elektryk” ma na celu uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Zgodnie z regulaminem programu o dofinansowanie można się ubiegać w przypadku zakupu fabrycznie nowego pojazdu (niebędącego wcześniej zarejestrowanym – lub będący zarejestrowany przez dealera lub importera, a jego przebieg nie przekroczył 50km) z kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną lub silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych.

2. Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w okresie 22.11.2021 – 30.09.2025r. W przypadku wyczerpania środków przed terminem zakończenia zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej NFOŚiGW o braku możliwości składania wniosków.

Wypełnione wnioski o dofinansowanie muszą być złożone w formie elektronicznej WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), który znajduje się na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

WAŻNE!!! Wnioski przesłane w innej formie będą odrzucone!

Po założeniu konta i zalogowaniu się można utworzyć nowy wniosek o dofinansowanie. W tym celu należy wybrać:

 • „Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych”

A następnie parametry wniosku jak poniżej:

 • Dziedzina: Ochrona klimatu i atmosfery.
 • Program: 6.2. Zeroemisyjny transport Mój elektryk (2021)
 • Nabór: 6.2. Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne

Konkurs: 45/NC/OA/6.2/2021 Mój elektryk – inne niż osoby fizyczne

3. „Mój elektryk” – czy tylko dla firm?

Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, tak jak każdy przedsiębiorca, mogą otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do zakupu – bądź leasingu! – pojazdu elektrycznego. Wartość dofinansowania to 30%, jednakże w poszczególnych kategoriach są górne granice dopłat:
– pojazdy kategorii M1 nawet do 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km),
– pojazdy kategorii N1 do maksymalnie 70 000 zł
– pojazdy kategorii L1e-L7e do 4 000 zł.

Do występowania o dopłaty uprawnione są:

– firmy,

– jednostki sektora finansów publicznych,

– instytuty badawcze,

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– spółdzielnie,

– rolnicy indywidualni,

– kościoły i inne związki wyznaniowe.

Należy pamiętać, że dofinansowanie z NFOŚiGW ma formę refundacji, czyli dotyczy już zakupionych pojazdów.

4. Potwierdzenie trwałości przedsięwzięć – dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne

Należy pamiętać, że zgodnie z warunkami programu „Mój elektryk” po upływie 2 lat od dnia zakupu pojazdu Beneficjent jest zobowiązany w ciągu 30 dni do potwierdzenia zachowania „trwałości przedsięwzięcia”. Zgodnie z zapisem w umowie o dofinansowanie należy wypełnić oświadczenie, w którym Beneficjent potwierdza, że pojazd:

 • był oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu – zgodną ze wzorem ustalonym przez NFOŚiGW
 • był zarejestrowany na Beneficjenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadał aktualną polisę OC i AC;
 • poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd techniczny.

Dodatkowo należy przedstawić udokumentowany przebieg pojazdu na ostatni dzień okresu trwałości, który niezbędny jest do wyliczenia unikniętych dzięki użytkowaniu pojazdów elektrycznych emisji, a także do potwierdzenia spełnienia warunku podwyższonego poziomu dofinansowania.

Potwierdzeniem przebiegu może być:

– wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przez Stację Diagnostyczną w trakcie przeglądu dodatkowego;

– wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przez Policję w trakcie kontroli drogowej;

– potwierdzenie Autoryzowanej Stacji Obsługi.

5. Leasing – dodatkowe informacje

Osoby, które są zainteresowane kupieniem pojazdu w leasingu powinny zajrzeć na stronę https://www.bosbank.pl/moj-elektryk, gdzie znajdą wszystkie potrzebne informacje odnośnie leasingu – m.in., które firmy leasingowe współpracują z Bankiem Ochrony Środowiska w celu udzielania dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Po wejściu w link i zjechaniu suwakiem na dół strony zobaczymy zakładkę ‘Dokumenty’, w której znaleźć można:

 • Wzór Umowy o dotację
 • Wzór Umowy o współpracy z firmą leasingową
 • Wzór wniosku o dotację
 • Zasady i kryteria wyboru firm leasingowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Porozumienie windykacyjne do Umowy o współpracy w związku z zawieraniem umów leasingu z dotacją w ramach Programu Priorytetowego „Mój elektryk”
 • Porozumienie w sprawie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Mój elektryk” (porozumienie Bank-firma leasingowa)

6. Ważne dokumenty i wnioski

Na stronie https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie opisane są wszystkie potrzebne informacje odnośnie programu priorytetowego „Mój elektryk”.

Osoby zainteresowane zakupieniem pojazdu elektrycznego w formie leasingu powinny zapoznać się z informacjami oraz materiałami dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-bankow-sciezka-leasing

Jednym z najważniejszych i najbardziej przydatnych linków jest ten, w którym zamieszczono instrukcję wypełniania wniosków, oświadczeń i innych wymaganych przy składaniu wniosku o dotację dokumentów: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/instrukcje-obslugi – znajduje się tu m.in. instrukcja wypełnienia oświadczenia o trwałości przedsięwzięcia, instrukcja dotycząca aktualizacji wniosku w GWD, a także instrukcja wypełniania tabeli dotyczącej źródła finansowania czy uszczegółowienia warunków umowy o udzielenie dofinansowania.

W zakładce 'Aktualne ogłoszenia o naborach’ – pod linkiem „Nabór dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne” znajdują się regulaminy, załączniki do regulaminów, instrukcje obsługi, wzory naklejek do pobrania w celu naklejenia na pojazd elektryczny, który został objęty dofinansowaniem, mapa Wnioskodawców, a także takie dokumenty jak klauzule informacyjne czy zawiadomienie ubezpieczyciela o przeniesieniu cesji praw do ubezpieczenia.

Poniżej przygotowaliśmy krótki opis poszczególnych dokumentów:

– „Do programu Mój elektryk Mapa Wnioskodawców” – wyszczególnione podmioty mogące starać się o dofinansowanie z uwzględnieniem dokumentów wymaganych na etapie składania wniosków określających status prawny i dokumentów finansowych

– „Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy (GWD)

W instrukcji opisane jest przeznaczenie systemu wraz z wyjaśnieniem jego zastosowania. Instrukcja bardzo przejrzyście wyjaśnia działanie platformy, opisuje oznaczenia znajdujące się na koncie petenta oraz – za pomocą zrzutów ekranu – wyjaśnia wątpliwe kwestie.

– „Instrukcja uszczegółowienie umowy

Jest to instrukcja obsługi formularza, za pomocą którego następuje uszczegółowienie warunków umowy o udzielenie dofinansowania w programie Mój elektryk. W tej instrukcji również w sposób przejrzysty i za pomocą zrzutów ekranu są wyjaśnione kolejne kroki, jakie należy wykonać na tym etapie.

– „Regulamin ME2 zmiana”

Regulamin programu Mój elektryk, w którym opisane są zasady składania i etapy rozpatrywania wniosków, przedstawiony jest sposób oceny wniosków oraz informacje o warunkach dofinansowania i zawarcia umowy.

– ” Trwałość instrukcja wypełnienia Oświadczenia o trwałości przedsięwzięcia w naborze dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne”

Osoby, które otrzymały dotację i zawarły umowę zobowiązały się do zapewnienia dokonania wpisu stanu drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na ostatni dzień okresu trwałości zakupionego Pojazdu. W związku z powyższym należy przedstawić oświadczenie, z którego wynika, że to zobowiązanie zostało wypełnione. W tym pliku umieszczona została instrukcja wypełnienia takiego oświadczenia. W instrukcji opisany jest każdy krok i dodatkowo są umieszczone zrzuty ekranu obrazujące wybrane zagadnienia.

– „Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista dokumentów

W tym pliku znajdziemy listę wszystkich dokumentów wymaganych do oceny wniosku o dofinansowanie (do tego dokumentu załącznikiem jest Mapa Wnioskodawców, w której wyszczególnione są dokumenty w rozróżnieniu na podmiot składający wniosek o dofinansowanie).

– „Źródła finansowania przykłady wypełniania

W tym pliku omówione są przykłady wypełnienia źródeł finansowania pod kątem – kwestii VAT (odliczenia 50 lub 100% lub bez odliczenia), kwestii zapłaty gotówkowej i bezgotówkowej.

– „Klauzula informacyjna współwłaściciel

Zawiera w sobie informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli/współubezpieczonych pojazdu nie będącego wnioskodawcą.

– „Pełnomocnictwo Mój elektryk”

Wzór do wypełnienia w przypadku składania wniosku o dofinansowanie poprzez osobę trzecią (wypełnia osoba udzielająca pełnomocnictwa do składania wniosku w jej imieniu) wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika.

– „Program priorytetowy (PP) Mój elektryk

Punktowy opis programu priorytetowego Mój elektryk – cel, wskaźnik osiągnięcia celu, budżet, okres wdrażania oraz terminy i sposób składania wniosków.

– Wzór klauzula informacyjna Beneficjenta ME”

To wzór klauzuli informacyjnej dla reprezentantów, w tym pełnomocników NFOŚiGW oraz druga – dla pracowników lub współpracowników NFOŚiGW (osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy) wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (celach, podstawie prawnej, okresu przechowywania, przysługujących prawach, prawie do wniesienia skargi, przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich oraz o wymogu podania danych osobowych).

– „Wzór wnioskoumowy Mój elektryk

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Mój elektryk (WAŻNE! Wnioski składane są wyłącznie przez stronę (po założeniu konta i zalogowaniu się) https://gwd.nfosigw.gov.pl/  – wyżej wymieniony wniosek można więc potraktować jako wzór do sprawdzenia jakie dane należy wprowadzić. Wnioski nie złożone przez w.w stronę nie zostaną rozpatrzone.  W tym dokumencie można się również zapoznać z informacją, jakie dokumenty są wymagane do załączenia razem z wnioskiem. Należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami umowy znajdującymi się we wniosku.

– „Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogłoszenie naboru”

W dokumencie opisano cel programu, terminy i sposób składania wniosków, budżet naboru, formy i wartość dofinansowania, beneficjentów programu oraz dane kontaktowe w przypadku pytań w sprawie programu.

7. „Mój elektryk” – FAQ

Poniżej zebrane najczęściej zadawane pytania odnośnie programu priorytetowego „Mój elektryk”

Pytania w sprawie programu „Mój elektryk” można kierować na adres:

mojelektryk@nfosigw.gov.pl