Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego Carbontear.pl

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje m.in. sposoby pozyskiwania, cele i podstawy prawne przetwarzania, zasady przechowywania i udostępniania oraz metody ochrony danych osobowych gromadzonych poprzez serwis internetowy www.carbontear.pl („Serwis Carbontear.pl” lub „Serwis”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu Carbontear.pl przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisami:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) („RODO”);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Danych osobowych – oznacza to informacje o osobie zidentyfikowanej lub o osobie możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to każdą czynność wykonywaną na danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administratorze danych osobowych – oznacza to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 4. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis Carbontear.pl i/lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Carbontear.pl jest Carbontear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 77, 20-445 Lublin, KRS nr 0000828020, NIP: 9462695248, REGON: 385523722 („Spółka”).

Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@carbontear.pl lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Carbontear Sp. z o.o.; ul. Zemborzyckiej 77, 20-445 Lublin.

Sposoby gromadzenia danych oraz zakres gromadzonych danych

Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników Serwisu Carbontear.pl . Użytkownicy podają lub pozostawiają swoje dane osobowe na różnych etapach korzystania z Serwisu. Dane gromadzone są:

 1. podczas wysyłania do nas wiadomości na adres e-mail podany na podstronie „Kontakt” – otrzymujemy wówczas: imię i nazwisko; adres e-mail i ewentualnie inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości;
 2. automatycznie podczas wizyty na stronach Serwisu Carbontear.pl – otrzymujemy wówczas informacje zebrane przez pliki cookies, charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z naszego Serwisu, np. datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty w Serwisie oraz zakres wizyty; informację o przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik; informacje o rodzaju wykorzystywanego urządzenia i adresie IP (protokół internetowy).

Nie zbieramy tzw. danych osobowych wrażliwych, a więc np. danych dotyczących zdrowia, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych. Przestrzegamy zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celów, w których będą one przetwarzane.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu Carbontear.pl przetwarzamy jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. W poniższej tabeli przedstawiliśmy realizowane cele oraz adekwatne do nich podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Lp.Cele przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania
1.odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszenia przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2.archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowychprzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do zabezpieczenia informacji np. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
3.prowadzenie analiz i statystyk sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu, w oparciu o dane zebrane przy użyciu plików cookies przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:- usprawnienia działania Serwisu i poprawy funkcjonalności świadczonych usług;- poprawy bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;- optymalizacji procesu obsługi użytkowników.  co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Odbiorcy Danych

Dostęp do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Carbontear.pl mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. W uzasadnionych przypadkach przekazujemy lub możemy przekazać niektóre dane osobowe następującym odbiorcom danych:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, np. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej;
 2. podmiotom, z usług których korzystamy zlecając im realizację zadań łączących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki – będą to podmioty wykonujące na nasze zlecenie usługi niezbędne do prawidłowego działania Serwisu Carbontear.pl oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, np.:
 1. firmie świadczącej na naszą rzecz usługi hostingu danych i hostingu poczty e-mail;
 2. firmie pomagającej nam w administrowaniu Serwisem Carbontear.pl oraz świadczącej przy tym usługi serwisowe dla Serwisu, 
 3. firmie świadczącej usługi utrzymania i serwisu naszej infrastruktury IT i oprogramowania;

Danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu nie sprzedajemy, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Lp.Cele przetwarzania danych osobowychOkres przechowywania danych
1.odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszeniaprzez czas w jakim istniała będzie potrzeba wzajemnego kontaktu w sprawie, której dotyczy korespondencja
2.archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowychprzez okresy wymagane przepisami obowiązującego prawa i/lub przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa
3.prowadzenie analiz i statystyk sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników w oparciu o dane zebrane przy użyciu plików cookies do momentu wniesienia ważnego, uzasadnionego sprzeciwu

Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przestrzegamy wszystkich praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów RODO. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo sprawdzenia jakie jego dane osobowe są przez nas przetwarzane i uzyskania informacji m.in. o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są przetwarzane, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
 5. przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. formaty txt., doc., rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi lub zażądania, by dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację tej osoby – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża prywatności osoby.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownicy Serwisu Carbontear.pl mają prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na potrzeby realizacji procesu rekrutacji może nastąpić poprzez przesłanie do nas stosownej wiadomości na adres konktakt@carbontear.pl .

Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać m.in. wysyłając do nas stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej: konktakt@carbontear.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Carbontear Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 77, 20-445 Lublin. Wniosek taki powinien zawierać dane, które umożliwią nam jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

Każda osoba, której dane dotyczą, która uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza jej prawa, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Carbontear.pl . Bez podania danych osobowych nie będzie można przesłać do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub złożyć swojej aplikacji na wolne stanowisko pracy.

Automatyczne przetwarzanie danych, w tym profilowanie

Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu Carbontear.pl nie są przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat osób fizycznych, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Zabezpieczenie danych

Dane osobowe zbierane poprzez nasz Serwis zabezpieczamy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów RODO. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyty stopień bezpieczeństwa danych osobowych i chronić je przed przypadkowym, bądź celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną. Przykładowo:

 1. na stronach Serwisu Carbontear.pl używamy bezpiecznych połączeń internetowych, szyfrowanych z użyciem certyfikatu SSL, co ma zapewnić poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet;
 2. dane osobowe przechowujemy na bezpiecznych serwerach;
 3. dane osobowe przetwarzać mogą jedynie nasi specjalnie upoważnieni pracownicy i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania poleconych im zadań;
 4. opracowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednią politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowne procedury przetwarzania danych;
 5. z podmiotami, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych podpisujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których precyzyjnie określamy dopuszczalny cel, zakres i sposób przetwarzania;
 6. dokładamy starań, aby podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, również w Serwisie Carbontear.pl wykorzystujemy pliki cookies, do zbierania i przetwarzania anonimowych danych o Użytkownikach. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze użytkownika. Mogą one zawierać takie dane informatyczne jak np.: adres IP Użytkownika; nazwa strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika; zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę, która je utworzyła.

Dane zebrane przy użyciu plików cookies nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w naszym Serwisie w celu:

 • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer naszego Serwisu posiada wyłącznie Administrator. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli Użytkownik Serwisu nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może w dowolnym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez siebie przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może jednak ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług w Serwisie.

Postanowienia końcowe

Treść niniejszej Polityka prywatności może podlegać zmianom. Zmiany Polityki prywatności mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych. O wprowadzonych zmianach każdorazowo będziemy informowali Użytkowników Serwisu.